GODT NYTT ÅR MED KUNSTGRESS I BOTNGÅRD

FK Fosen re-etablerer Senior 6-div, 2019
30. desember 2018
Årsmøte FK Fosen 2019
22. januar 2019

Godt nytt år med ny kunstgressbane!

«En kaffe me vaffel te fotbaillkamp og flommlys»

Våren 2019 starter arbeidet med å ferdigstille en lenge etterlengtet kunstgressbane i Botngård sentrum. Dette skal bli et anlegg hvor fotballen samles i sentrum i de perioder vi må avlaste gressbaner tidlig på våren. Et anlegg som gjør at vi får et frostfritt tilbud med belysning på kveldene. Et anlegg hvor barn, ungdom og voksne kan trekke frisk luft og drive idrett sammen. Et anlegg hvor vi skal ta godt imot våre gjester og heie frem våre utøvere. Dette blir et kommunalt anlegg som vil bidra til å vekke yrende liv i sentrum. «Vi gle oss te kaffe å vaffel på tribunen oinner flommlys høsten 2019».

I august 2017 gikk FK Fosen i dialog med Bjugn kommune, hvor man i felleskap startet konkrete møter tilknyttet et behov for bygging av kunstgressbane i Botngård sentrum (Bjugn stadion). I dette arbeidet deltok FK Fosen og Jøssund IUL.  Klubbfotballen fikk avklart at et kunstgressanlegg på Bjugn stadion var vedtatt av kommunestyret som en del av kommuneplanen. I ytterligere møter ble det utover høsten avklart at Bjugn kommune skulle stå som eier av kunstgressanlegget, hvor behovet skissert fra fotballen sin side var et anlegg med spilleflate 64×100 m. (I tillegg kommer sikkerhetssoner ihht forskrifter, slik at totalt areal blir ca 72x110m).
Prossens som ble godt drevet gjennom flere møter utredet også at anlegget skulle bygges med undervarme, med en forståelse om at dette kun nyttes til nødvendig og nøktern bruk p.g.a driftskostnader. Videre skulle baneflater utrustes med et godt lys og tribune anlegg.
I utdredningen la FK Fosen til grunn en behovsoppgave som avklarte behovet ytterligere.

Søknad om tippemiddler

Høsten 2017 vedtok man å søke om tippemidler til anlegget, noe Bjugn Kommune som eier av anlegget tok ansvar for.
Kommunen og klubbfotballen har samarbeidet om utarbeiding av spillemiddelsøknad. Vedlegg som bl.a. «Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning m/planer og tegninger» og «Kostnadsoverslag m/finansieringsplan» ble utarbeidet av kommunen. FK Fosen utarbeidet «Behovsoppgaven» og bidro i videre møter for å understøtte arbeidet med å ettablere alle vedlegg som måtte medfølge en slik søknad.
Søknaden ble fremsendt innen frist for søknadsåret 2018, men ble i juni avslått p.g.a enorme søknadsmengder om spillemidler. Dette er ingen dramatikk, men et etterslep av mange søknader som står i kø.
Avslaget var ikke begrunnet med feil tilknyttet søknad, men en anbefaling om å fortsatt fremsende ny søknad. Vanlig rutine er å søke på nytt med samme søknad ved første neste anledning, hvor dette nå følges opp av kommunen innen frist for året 2019.
Finansiering videre er utredet gjennom kommunen, hvor også Bjugn Sparebank er en aktør som er positiv til å bidra til etablering.
FK Fosen bidrar med Dugnadsarbeid under ansvar og ledelse av den entreprenør som får anbudet.

Utforming av anlegget

Utover – sommer 2018 har dialogen fortsatt mellom klubbfotballen og Bjugn kommune. Dette har vært knyttet til detaljer rundt anlegget som f.eks valg av type kunstgress, hvor kvalitet og holdbarhet har vært vesentlig. Videre har ivaretakelse av miljøet vært et perspektiv som har vært grundigt jobbet med. Dette har vært med tanke på granulat og oppbevaring gjennom depot for å unngå spredning utenfor anlegg osv. En rekke forskriftsmessige krav er blitt utredet og klargjort forut for byggeprosessen.
Våren 2018 ble Arkitekt- og ingeniørfirmaet Asplan Viak engasjeret for å utarbeide planer for anlegget og omkringliggende arealer. Dette innebar en utredning av total arealbruk, p-plasser samt å styre prosjektets fremgang. På seinsommeren 2018 og frem til skrivende stund har FK Fosen vært med i planleggingsmøter med Bjugn kommune og Asplan Viak.

Skisser og arealutnyttelse er gjennomgått med en detaljert plan for bygging av anlegget. Avklaringer om naboforhold, geoteknikk, miljø, masseutskiftning og grunnforhold har vært jobbet med i planleggingen.

Foto: Google Earth. Fosenhallen vises i midten av bildet, hvor kunstgressanlegget til høyre blir nærmeste nabo der dagens gressbane ligger.

Følgende faktorer har vært til diskusjon og utredning:
Drenering av bane, tribuneløsning, inngjerding, belysning av bane og p-plasser, undervarme, anlegg av nye p-plasser, kantsteiner, adkomst for brann/redning i området, veiforbindelse mellom p-plasser og skole, trafikkreduserende tiltak ved idrettsanleggene Bjugnhallen, Fosenhallen, Kunstgressbaneanlegg, grønt/buskevekster osv…

Midlertidig Utkast: Asplan Viak

Bygging, dugnad og ferdigstilling

Fremdriftsplanen videre er utarbeidet av Asplan Viak i samråd med kommunen som nå utover våren skal realisere en byggeprosess som av praktiske årsaker skal være ferdig før kommunens bygging av ny skole påstartes. Pr i dag er prosjektet lagt ut på anbud hvor fristen gikk ut like før julen 18.
FK Fosen må påregne dugnadsarbeid, men vi vet pr i dag ikke konkret hva arbeidet vil bestå i, og heller ikke hvilke tidsrom arbeidet blir aktuelt. Dette blir først klart etter dialog mot den entrepenør som får anbudet. Vi vet uansett at vi må samle krefter blant klubbens medlemmer, samtidig som vi frir til hele Bjugn samfunnet de dagen vi skal brette opp ermene og spa noen tak. Banen skal stå ferdig medio mai, så noe hektisk vil det bli utover våren. Anlegget blir desverre ikke ferdig til sessongstart, men er planlagt tatt i bruk for høst spill og treninger i sommer.

Takk til Bjugn Kommune

Vi ønsker avsluttningsvis å takke Bjugn Kommune for et inkluderende arbeide, hvor klubbfotballen har fått deltatt på møter med faglig vurderinger og inspill gjennom hele planleggingen. Takk til Bjugn Kommune som bidrar med å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og sosial samhold, gjennom støtte til frivillig idrett.
Takk til Hans Eide, Nils Braa, Petra M. Roodbol, Geir Øyvind Hassel og Geir Aune som har ledet arbeidet i gruppen. Takk til Ordfører, kultursjef og rådmann.
Og til slutt takk til klubbfotballen for deltakelsen og arbeidet som har vært lagt ned siden oppstarten i 2013, her har det vært mange som sammen med kommunen har jobbet rundt dette prosjektet.
Med dette ønsker vi alle sammen lykke til på nyåret, så sees vi på tribunen me ein kopp kaffe og vaffel te fotbaillkamp og flomlys.

GODT NYTT ÅR ALLE SAMMEN